Simone Tulumello 009
Simone Tulumello.
Ferrania Solaris 400 (12-2012).
Olympus Trip 35.

Flickr.

1 comentário: